Warunki rekrutacji do Jednostki Wojskowej NIL

Jednostka Wojskowa NIL

Powstała w grudniu 2008 roku Jednostka Wojskowa NIL jest jednostką inną niż pozostałe wchodzące w skład Wojsk Specjalnych. Pierwotnie funkcjonująca jako Jednostka Wsparcia Dowodzenia i Zabezpieczenia Wojsk Specjalnych na pierwszym planie stawia doświadczenie i wiedzę obecnych żołnierzy Wojsk Specjalnych. Ma to odzwierciedlenie m.in. w procesie rekrutacji.

„W procedurze obsady stanowisk w JW NIL pierwszeństwo mają żołnierze z innych jednostek Wojsk Specjalnych. Na stanowiskach wymagających szczególnej wiedzy i doświadczenia z dziedziny działań specjalnych mogą zostać wyznaczeni żołnierze z pominięciem kryteriów prowadzenia kwalifikacji i weryfikacji, ale tylko tacy, którzy zajmowali przez okres co najmniej 3 lat stanowiska w innych jednostkach Wojsk Specjalnych”.

Pozostali muszą kandydaci muszą przejść przez etap kwalifikacji i jeśli wymaga tego stanowisko także etap weryfikacji. Żeby jednak do rekrutacji przystąpić trzeba spełnić dwa podstawowe kryteria – posiadać polskie obywatelstwo i być żołnierzem w służbie czynnej, żołnierzem rezerwy lub funkcjonariuszem innych służb.

Testy fizyczne i psychologiczne

Na tym jednak nie koniec. Kolejny krok to sprawdzian ze sprawności fizycznej, który odbywa się według zasad i norm określonych w rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej. I tu pojawiają się jednak pewne doprecyzowania:

„W przypadku uzyskania z dwóch konkurencji sportowych ocen niedostatecznych /0 punktów/ w ramach sprawdzianu sprawności fizycznej, kandydat do służby w JWN może przystąpić do sprawdzianu sprawności fizycznej nie wcześniej niż po upływie roku kalendarzowego od daty realizacji sprawdzianu”.

„Kandydat do służby w JWN dodatkowo podlega sprawdzianowi z pływania ciągłego na dystansie 50 metrów, wg. normy – zaliczono/nie zaliczono, bez limitów czasowych, dowolnym sposobem. W przypadku nie zaliczenia wskazanej konkurencji sportowej całość sprawdzianu sprawności fizycznej jest oceniana niedostatecznie /nie zaliczona/.”

Zwieńczeniem procesu kwalifikacji wstępnej do Jednostki Wojskowej NIL jest część psychologiczna. Tu warte zapamiętania są dwa słowa: jeden rok. Jeśli uzyskasz z testu psychologicznego wynik negatywny to ponownie możesz do niego przystąpić najwcześniej po roku. Jeśli otrzymałeś wynik pozytywny to on także utrzymuje swoją ważność przez rok.

Właściwa kwalifikacja

Właściwa kwalifikacja rozpoczyna się od złożenia przez kandydata ankiety personalnej, po której następuje jej analiza pod kątem zapotrzebowania kadrowego Jednostki. Oprócz ankiety kandydaci muszą załączyć także:
– kopia poświadczenia bezpieczeństwa (w przypadku posiadania);

– oświadczenie kandydata o niekaralności oraz o nieprowadzonym obecnie postępowaniu karnym i dyscyplinarnym;

– zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do wzmożonego wysiłku fizycznego – do okazania w przypadku zaproszenia do udziału w kwalifikacji lub weryfikacji.

Jeśli sytuacja tego wymaga kandydat jest zaproszony na rozmowę wstępną, w czasie której prezentuje swoje umiejętności i kwalifikacje, predysponujące go do ubieganie się o przyjęcie do JW NIL. 

Kolejnym krokiem, dla tych którzy pokonali z sukcesem poprzednie etapy jest rozmowa kandydata z dowódcą lub wyznaczoną przez niego osobą. Taka sytuacja zachodzi, gdy kandydat prezentuje bardzo wysokie i specjalistyczne kwalifikacje oraz będzie przeznaczony do obsadzenia na stanowisku kluczowym dla funkcjonowania jednostki. 

Weryfikacja

Jeżeli stanowisko tego wymaga to kandydaci kierowani są na weryfikację, która „polega na sprawdzeniu zachowania kandydata w ekstremalnych warunkach terenowych i atmosferycznych, w warunkach ograniczonego snu i pożywienia”.

Przebieg weryfikacji może się zmieniać i zależy w dużej mierze od ilości uczestników, pory roku i miejsca jej prowadzenia. Jednak cześć jej punktów jest obowiązkowa:
– Sprawdzenie sprzętu i wyposażenia uczestników;

– Przydzielenie numerów uczestnikom;

– Podział na grupy;

– Instruktaż dotyczący bezpieczeństwa;

– Szkolenie z zakresu nawigacji lądowej;

– Marsz zespołowy;

– Marsz indywidualny;

– Odnajdywanie wskazanych punktów terenowych;

– Elementy przewodzenia w grupie;

– Pokonywanie małych przeszkód wodnych;

– Bytowanie w terenie przygodnym;

– Odcinki specjalne;

– Zadania psychologiczne.

Jednostka Wojskowa NIL i 7 Eskadra Działań Specjalnych

A co potem?

Tak jak to bywa w innych jednostkach Wojsk Specjalnych, także w Jednostce NIL pozytywne zakończenie kwalifikacji/weryfikacji nie oznacza, że wobec kandydata zostanie podjęta procedura kadrowa. 

Jeśli jednak się powiedzie i kandydat zostanie żołnierzem NILa to po przybyciu do jednostki, przechodzi szkolenie zapoznawcze i szkolenie specjalistyczne, którego czas trwania zależy od stanowiska służbowego i specjalności wojskowej.

Czego wszystkim kandydatom gorąco życzymy.

 

źródło: Jednostka Wojskowa NIL

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *