Rekrutacja dla cywili na kurs JATA 2021 – najczęstsze pytania

kwalifikacje Centrum Szklenia Wojsk Specjalnych - Lubliniec

Zadajecie sporo pytań odnośnie obecnej selekcji i kwalifikacji na półroczny kurs JATA 2021, który umożliwia, przy spełnieniu szeregu warunków, wejście cywila w struktury Wojsk Specjalnych. Jest to jedna z wielu ścieżek pozyskiwania kadr do WS. Na najczęściej zadawane pytania postanowiło odpowiedzieć Centrum Szkolenia Wojsk Specjalnych.

 
1. O co chodzi w sformułowaniu „inne osoby nie podlegające obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej lub przeszkolenia wojskowego” w przypadku osób, które mogą być powołane na kurs JATA?

Warunkiem naboru na szkolenie w ramach kursu JATA jest posiadanie określonej zdolności do czynnej służby wojskowej. Zdolność do czynnej służby wojskowej określana jest w trakcie trwania kwalifikacji wojskowej, której podlegają mężczyźni po ukończeniu 19 lat. Do kwalifikacji wojskowej, która ma za zadanie określenie zdolności do czynnej służby wojskowej wzywani są mężczyźni, którzy w danym roku kończą 19 lat. Ponadto wzywane są kobiety posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej lub pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, jak również osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia.

Osoba, która nie ma statusu żołnierza rezerwy (nie ma przeszkolenia wojskowego i nie składała przysięgi wojskowej) a ma określoną zdolność do czynnej służby wojskowej posiada status „osoby przeniesionej do rezerwy nie będącej żołnierzem rezerwy” i taka może być powołana na przeszkolenie w ramach kursu JATA. W każdym przypadku osoba lub żołnierz rezerwy w stopniu wojskowym SZER./ST. SZER. ubiegająca się o przeszkolenie w ramach kursu JATA powinna skierować się do właściwej terytorialnie dla miejsca stałego zamieszkania wojskowej komendy uzupełnień, gdzie zostanie poinformowany i właściwie pokierowany w celu uzyskania zdolności do czynnej służby wojskowej, w przypadku braku jej posiadania.

W przypadku, kiedy nie funkcjonuje właściwa Powiatowa Komisja Lekarska (poza okresem trwania kwalifikacji wojskowej) Wojskowy Komendant Uzupełnień kieruje do Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej w celu uzyskania zdolności do czynnej służby wojskowej.

 
2. Czy wysłanie ankiety personalnej wraz z listem motywacyjnym jest równoznaczne z zaproszeniem na kwalifikacje?

Wstępnym etapem procesu rekrutacyjnego jest analiza nadesłanych ankiet oraz listów motywacyjnych pod kątem posiadanych kwalifikacji, kursów czy umiejętności. Po analizie zostaje dokonane porównanie z aktualnymi potrzebami wakujących stanowisk służbowych w jednostkach wojskowych.

 
3. Czy szkolenie sprawdzające (selekcja) w Centrum Szkolenia Wojsk Specjalnych jest równoznaczne z selekcją do wszystkich Jednostek Specjalnych?

Ze względu na specyfikę i różne zadania jednostek wojsk specjalnych selekcję różnią się między sobą. Selekcja organizowana przez Centrum Szkolenia Wojsk Specjalnych jest odpowiedzią na obecną sytuację pandemii i trudności związane z synchronizacją selekcji w poszczególnych jednostkach z kwalifikacją do Centrum (docelowo do Ośrodka Szkolenia Lądowego CSzWS, który prowadzi kurs JATA). Po ukończeniu kursu JATA pierwszą jednostką, w której kandydat będzie wyznaczony na stanowisko służbowe w ramach kontraktu będzie Jednostka Wojskowa AGAT w Gliwicach lub inna jednostka wojsk specjalnych w zależności od aktualnego zapotrzebowania (wakatów). Decyzję o dostaniu się do zespołów bojowych w ramach wybranej jednostki będzie podejmował kandydat w oparciu o aktualne zapotrzebowanie danej jednostki na określone stanowiska i po przejściu wymaganej selekcji uwzględniającej specyfikę wymogów odnośnie predyspozycji operatorów danej jednostki.

 
4. Czym właściwie jest szkolenie sprawdzające w Centrum Szkolenia Wojsk Specjalnych i po co jest organizowane?

Szkolenie sprawdzające jest jednym z etapów rekrutacji na kurs JATA. Odbywa się po pozytywnym przejściu sprawdzianu sprawności fizycznej oraz badań psychologicznych. Szkolenie sprawdzające (selekcja) odbywa się w wybranym terenie (np. w trudnych warunkach górskich), gdzie kandydaci poddawani są znacznemu obciążeniu psychofizycznemu.

 
5. Jeżeli przejdę cały proces rekrutacji na kurs JATA co wtedy?

Po pozytywnym zaliczeniu procesu rekrutacyjnego kandydat zostanie skierowany przez Komendanta WKU do:

– Wojskowej pracowni psychologicznej – w celu wydania orzeczenia psychologicznego w zakresie braku przeciwwskazań do pełnienia zawodowej służby wojskowej,

– Wojskowej komisji lekarskiej – w celu ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej do zawodowej służby wojskowej w tym zdolność do służby w jednostkach desantowo – szturmowych.

– Następnie kandydat zostaje powołany rozkazem personalnym do pełnienia służby kandydackiej na 6-cio miesięczny kurs JATA w Ośrodku Szkolenia Lądowego Centrum Szklenia Wojsk Specjalnych w Lublińcu.

 
6. Na czym polega pełnienie służby kandydackiej?

Stosunek służbowy służby kandydackiej powstaje w drodze powołania, na podstawie dobrowolnego zgłoszenia do tej służby, po spełnieniu łącznie następujących warunków:

– podpisaniu umowy określającej warunki zwrotu poniesionych kosztów na jej utrzymanie i naukę w przypadku zwolnienia kandydata,

– wydaniu rozkazu personalnego o powołaniu do służby kandydackiej,

– stawieniu się osoby powołanej do pełnienia służby kandydackiej.

Osoby powołane do służby kandydackiej stają się żołnierzami w czynnej służbie wojskowej z dniem stawienia się do tej służby. Z dniem rozpoczęcia pełnienia służby kandydackiej żołnierz pełniący służbę kandydacką otrzymuje bez szczególnego nadania tytuł elewa. Osoba powołana do służby kandydackiej otrzymuje bez szczególnego nadania stopień wojskowy szeregowego (marynarza) z dniem rozpoczęcia pełnienia tej służby.

 
7. Czy osoba powołana do służby kandydackiej otrzymuje jakieś świadczenia?

Żołnierzom pełniącym służbę kandydacką przysługuje uposażenie zasadnicze – dla elewa ośrodka szkolenia jest to kwota 700 zł brutto.

Żołnierze służby kandydackiej otrzymują również:

– bezpłatne zakwaterowanie, wyżywienie, umundurowanie, wyekwipowanie wojskowe,

– bezpłatną opiekę medyczną i stomatologiczną,

– ulgowe przejazdy,

– urlopy w czasie jej pełnienia, w tym: wypoczynkowy, okolicznościowy, zdrowotny, z tytułu honorowego krwiodawstwa, nagrodowy.

 
8. Czy jak nie przejdę selekcji do Centrum Szkolenia Wojsk Specjalnych będę mógł podchodzić do selekcji w innych jednostkach Wojsk Specjalnych?

Tak.

 
9. Czy zaświadczenie od lekarza o braku przeciwskazań do wzmożonego wysiłku fizycznego jest obowiązkowe?

Tak i nie może być napisane odręcznie. W przypadku braku zaświadczenia od lekarza o braku przeciwskazań do wzmożonego wysiłku fizycznego kandydat nie zostanie dopuszczony do egzaminu z wychowania fizycznego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *