Odznaka pamiątkowa Jednostki Wojskowej FORMOZA

odznaka pamiątkowa Jednostki Wojskowej FORMOZA

Podobnie jak inne jednostki Wojsk Specjalnych także Jednostka Wojskowa FORMOZA ma swoją odznakę pamiątkową. Wprowadzona została rok temu decyzją numer 8/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 stycznia 2019 roku. Odznaka pamiątkowa Jednostki Wojskowej FORMOZA przysługuje m.in. dowódcy JWF, byłym i obecnym żołnierzom oraz pracownikom Jednostki po przepracowaniu minimum trzech lat.

 

Regulamin odznaki pamiątkowej JEDNOSTKI WOJSKOWEJ FORMOZA

1. Odznaka pamiątkowa, zwana dalej „odznaką”, Jednostki Wojskowej Formoza, zwanej dalej „JWF”, stanowi formę uhonorowania żołnierzy i pracowników wojska za nienaganną służbę i pracę oraz jest symbolem przynależności środowiskowej. Nadanie odznaki jest szczególnym wyróżnieniem, będącym dowodem uznania dla umiejętności, cnót żołnierskich, wybitnych osiągnięć w czasie pełnienia służby i pracy w JWF lub w:
– Wydziale Płetwonurków 3. Flotylli Okrętów w Gdyni;
– Wydziale Działań Specjalnych 3. Flotylli Okrętów w Gdyni;
– Grupach Specjalnych Płetwonurków Jednostki Wojskowej 4118;
– Sekcji Działań Specjalnych Jednostki Wojskowej 4118.

2. Odznaka JWF przedstawia dwa koniki morskie (pławikoniki) w kolorze złotym, odwrócone od siebie, znajdujące się po prawej i lewej stronie srebrnego grota trójzębu. Nad nimi rozwinięta jest rozłożona czasza spadochronu, używanego przez żołnierzy jednostki. Po obu stronach odznaki umieszczone są symetrycznie dwa elementy w kształcie równoległoboków, nadające odznace trójkątny kształt. Nad spadochronem, na czarnym tle, widnieje napis „FORMOZA” w kolorze złotym.

3. Prawo do otrzymania odznaki przysługuje:
– Dowódcy JWF, z tytułu objęcia stanowiska służbowego;
– byłym i obecnym żołnierzom, po minimum trzech latach nienagannie pełnionej służby w JWF (oraz w jednostkach wymienionych w pkt 1);
– pracownikom wojska, po przepracowaniu w JWF (oraz w jednostkach wymienionych w pkt 1) minimum trzech lat;
– innym osobom fizycznym i prawnym szczególnie zasłużonym dla JWF.

4. Odznakę nadaje Dowódca JWF na podstawie opinii Komisji, o której mowa jest w pkt 7,  a fakt nadania odznaki potwierdza się w rozkazie Dowódcy JWF i odnotowuje w kronice JWF.

5. Odznakę nadaje się imiennie wraz z legitymacją i niedopuszczalne jest jej przekazywanie, darowanie, sprzedawanie, użyczanie lub wymienianie.

6. Dowódca JWF powołuje 5-osobową Komisję w składzie:
– Mąż Zaufania Korpusu Oficerów Zawodowych JWF;
– Mąż Zaufania Korpusu Podoficerów Zawodowych JWF;
– Mąż Zaufania Korpusu Marynarzy Zawodowych JWF;
– przedstawiciel załogi pracowników wojska;
– żołnierz najstarszy stażem w JWF.

7. Imienny skład oraz wszelkie zmiany w składzie Komisji ogłasza się w rozkazie Dowódcy JWF.

8. Do zadań Komisji w szczególności należy:
– opiniowanie wniosków o nadanie prawa do odznaki;
– prowadzenie dokumentacji oraz ewidencji nadanych odznak;
– wnioskowanie o pozbawienie prawa do odznaki.

9. Posiedzenie Komisji jest prawomocne, gdy uczestniczą w nim wszyscy członkowie.

10. Opinie Komisji o nadaniu lub wnioski o pozbawienie prawa do odznaki zapadają zwykłą większością głosów. Treść opinii lub wniosków w całości odnotowuje się w protokole posiedzenia, podpisanym przez wszystkich obecnych członków Komisji, który przedstawia się Dowódcy JWF.

11. Odznakę wraz z legitymacją wręcza się podczas uroczystości z okazji świąt państwowych i wojskowych oraz w innych szczególnie ważnych dla służby i pracy okolicznościach, zgodnie z wymogami ceremoniału wojskowego.

12. Zasady noszenia odznaki określają przepisy ubiorcze żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

13. Na ubiorze cywilnym dopuszcza się noszenie miniaturki odznaki.

14. Prawo do odznaki tracą osoby skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa popełnione z winy umyślnej lub z niskich pobudek. W uzasadnionych przypadkach prawa do odznaki mogą być pozbawieni żołnierze ukarani za przewinienia dyscyplinarne.

15. Decyzję o pozbawieniu prawa do odznaki podejmuje Dowódca JWF z własnej inicjatywy albo na wniosek Komisji.

16. Od decyzji Dowódcy JWF przysługuje prawo odwołania na piśmie do przełożonego wyższego szczebla w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o pozbawieniu prawa do odznaki. Decyzja wyższego przełożonego jest ostateczna.

17. Fakt pozbawienia prawa do odznaki odnotowuje się w rozkazie Dowódcy JWF.

18. Wizerunek odznaki może być umieszczany i używany na drukach i wydawnictwach wojskowych oraz materiałach popularyzujących JWF.

19. Jeden egzemplarz odznaki przekazuje się do Muzeum Wojska Polskiego, a jego zakupu dokonuje się z wydatków bieżących właściwej wojskowej jednostki budżetowej.

20. Koszty wykonania matrycy i pozostałych odznak pamiątkowych nie obciążają budżetu resortu obrony narodowej.

 

Zobacz także:

Odznaka pamiątkowa Jednostki Wojskowej Komandosów

Źródło. Strona JWF

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *